×

لېکېاکَالا


تي کَتا نی بېکېن کی عارف کۇی پۇی اَدَميس پَن لَړوېکَستا کی لَړوېو دېوېيا اَيچ اَمَلي کَدي، اېيچ، اېيچَس مَلېکَستا اَړوَن کېلا دۇنيای اَچېکېن ، يۇ کی يۇ واخېيا کۇات واخېی بيک اَو اَړا شازادا کۇات پورا بيک۔ تېی خېسای کۇچای اي خېسا شي کی ۱۰۰۰ سالَدی بی پوړا تېی اېکی نَسلېی وَرا نَسل اَنتی مېېن بېوا شي۔ يو خېسا يَجاغای خاس تَورېدی ماشومَننی ، اَفغان لېکېکالا ادريس شاہ تَرَپی پوړا با کی تي ۳۰ سالَدی مېنا خَلَکَنا خېسَي شېپاي اَو ليکيوي شېکېلېدی تَمام اَفغانېستَنی اَو لېشتېيا اَمسايا وَتَنا کۇچای چۇټېوېيا شېن۔

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.