×

اَدَمي اَو شییال


اېکی اَدَمي اي جۇان شېېال چۇلېکېن، مي خاتَری کی سی مي اي کوکوړ دَدي ، رَسام: سلی ملام خۇ شېېال جال کۇچا بَن دَريک، شېېالی تانېک کوشَشېدی جانېی يَلا کَکېن۔ يۇ خېسا اَفغانېستَنَس سَکَل کۇني خېسا مېگَس رېسَم اَو رَواجَستا پېلا ارتېباد دارا۔ يۇ کېتاب اوتېی کېتَبا کۇچای اَي کېتاب شي کی اَفغانېستَنی جۇانَنا خاتَری اېکی اَفغان لېکېکالا اَدريس شاہ تَرَپېی لېکېن بېوا شي۔ مۇخَن خېسا تَفَکۇرَس اَو مَخارَتنا اينکېشاپ خاتَری جۇپېن بېوي شېن کی مېينا کېرېکتَرستا جۇپلېگي اَو خَرکَتي مۇشکېلَتا وَختا اَل پَندَنا لَړوېکي شي، جۇان شېېالَس خېسَي ماشۇمَنی مۇشکېلَتا شېرا کاميابيس اومېدی دېی اَو کېی بېن کی کۇدَن کۇدَن مي اودای پايدا گۇرَن اَو تانېک پَندي شېرای مۇشکېلَتا مَنجای ناندي۔

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.