×

خږنونی زف ات ادبین (خفارم صنف ارد)


کتاب صنف چهارم شغنانی برای مناطق شنغنانی زبان افغانستان که از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.