×

أوشا استه


اینه کويں پره جیک اسه. پونویں ستع بده شیره منچی کوله ای. أوشا نشتریک ادری ماچ مښ پلکه بیم واتں اته. امکیامع وعسته سکال فرق واس. ايمو وګه سته جی پعسته بټه تں سکال وريئں زعاته. اینه پره جیک افغانستان سته اسه. پلکه لیلیواک تں پره جیک کعی سه، شترک پلوشه سلام بزګر بیان کعی سه.

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پلوشه بزګر سلام

Translator

سلیمان سون ارا

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.