×

پوردیک جی مرهں


اینه ارګو پره جیکی تں پوردیکی نشتریک ديوکں مر هں وعیا، ایکی سته  آعه قواره وعه ډربی. ایکی شی شی تی ښنګرا کوتوم که بره بی، اینه ابل انسان فکر سته نمونه اسه. نه زع لتریں باید زعسته بوله. مثنوی تں دی اسه. کی 700 صد سه کویں معسه.  آینه شترک یارکوله افغان ستوراله ادریس شاه اسه، چی پر معا دیوکں ايپی سه ادریس شاه 30 سه بوته پعګمیں پره جیک افغانستان جی مرکزی  آسیا شرق میانه وری ستورالاتں ستع ابل که وپسياته.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سلیمان سون ارا

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.