×

آسته شیر چی امو میوک پاو ووکڅه وعیا


بلیوک پونوی بوتی زروا شیر، جی ایکی سته وریکی پره جیک،
پرمع وله تت، امکی کی یات دی کوتت، اینه پره جیک امکیا اپسول وریئں تں ستع لساته. آجسته لتریں وعله چی شترک ویک امکیانه زعتسی اینه پره جیک تریڅ الاکویں افغان صوفی شاعر جلال الدین رومی کعی سی 700 سه کویں، سته معسه. آینه پره جیک شترک افغان ستوراله ادریس شاه پر معادیوکں ایپی سه.
ادریس شاه 30 سه بوته منچاسته پره جیکی افغانستان جی مرکزی آسیاه، پمیج سوعونڅلی آرتں ستوری منابع تں ستع وپسیاته.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سلیمان سون ارا

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.