×

اچله‌ یی مړه


امکی نه بیه کشوله عارف (منچی) سته وری پښه ں عملی کوله. اپسول اپسول ملکه اچله یی مړه وای بی، اینه وری کی که با اتکیوستع کی که اچله یی مرکوع پوړی مړه با، سته پره جیک اسه چی هزار اسه پونویں ستع افغانستان اه او اڅله، سوره او اڅلاں تں کوتت. اینه پره جیک انی پنع پرمعا دیوکں افغان ستوراله ادریس شاه پارستع بی سه، ایکی وڅا دوڅ سه بوته منچاسته پره جیک څنګ افغانستان جی اروش بدنش منچا پاشی ستع جی ستوری ستاں وپسیاته.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سلیمان سون ارا

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.