×

نورستانی (شتوا صنف)


کتاب زبان نورستانی برای مکاتب مناطق نورستانی زبان توسط سرمولف سلیمان سون‌آرا نوشته شده و توسط وزارت معارف دولت جمهموری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

سلیمان سون‌آرا نورستانی

Translator

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.