×

نورستانی (تره صنف)


کتاب زبان نورستانی که از طرف وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای صنوف سوم مکاتب نورستانی زبان به نشر رسیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

سلیمان سون‌آرا نورستانی

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.