×

منچی جی عویکی


امنچی عویکی ککاک پعلوم که مشه يی، عویکی بګټیتں ګه یی، کشولی بوتی لسی، اینه افغانستان کويں پره جیک اسه. اینه لیلیواک کں متیکوا کتاب اسه. افغان ستوراله ادریس شاه ستوری سه. آجسته کتاب کروار جی ووشتیکی اوتابوله کں طرحه بی سته ای. امکی کرکتره زعاتت چی مشکل ولتں لسه سته بوله. اینه عویکی پره جیک پر معاں کں اوت بولی جی ډنکور وار ولتں لسه سته اسه. امنی وریئں زعتی مشکل تں لسه سته کں وری یات کوله.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سرمولف سلیمان سون‌ارا

Publisher

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.