×

بعڅلی فاطمه جی خیمه


اینه پرمعا پره جیکی سته نوبوله کتاب اسه چی افغان ستوراله ادریس شاه پاره ستع دی ولسته به. اتکی فاطمه سته اونګته وتعوار کی مراکش ستع مدیترانه ویک، مصر-ترکیه جی پټوریک چین ویک چین ایکی پورجی چی سونګه ډګروار اوه سوره مښ
ګټں کوسته اتکی پاو ګوه. لیلیواک وله به تت چی یاسته اتجبں اونګته وتعوا رجی چانس اینه پره جیک مع پیداکه پر معاسته ادبیات لونګاله. ولسته تں لغت یات کوسته کں ارګوچانس برابر کوته.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سرمولف سلیمان سون‌ارا

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.