×

انمی مړه


اپرمع مړه اموسته نام کیوت که تی پیداکوته. سوره اړه پونویی اشپورو تں ستع لسه. ارګو اشپورو دی وابوتت اینه پره جیک پرمعا ارګو وری زعاته چيره پګه تی منچی یاسته لیشم اوبجیکی تں پعاںبله ای که. آینه آمکی سکال پره جیک تں ستع اسه چی افغان ستوراله ادریس شاه افغانستان جی مرکز آسیا. پمیج سوعونڅلی آرتں وری کیوت کولاتں ستع وپسی سته ای.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سرمولف سلیمان سون‌ارا

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.