×

ډېګي ڵیړي او بُاز


لاهیړانتو ڄُهاڼی مینجی، یک ډېګي اول واری ݜچي یک ببُازی سی مخامخ باینی نڼی حالاتی یاں تسی نااشنا موخی ټی هیراڼ هینی، فیصلوتهېني ته سی تانویقینیی سی برابریاُ ں چونکړی کڼی ښکارو بېی، بدل تیئ. لسی تکلیفی بنیادمی سوچاُ یک عام مثال شووېني : نه پیانیلا بُايد پيُانُان بيې. ڄُهاڼُا نمونو یک مشهورافغان شاعر جلاالدین رومی کتابی مثنوی یې بی تی والینی یاں ګسی رتی ) ۷۰۰ ( کاله موشکیڼی دنيُاوا ګونو. له تپکوخاص طریقو افغان لیکندری ادریس شاه کڼا لاوڼ شچی موشوبیلونو. ادریس شاه يی ) ۳۰ ( کالا چټی وختی سی خلکو ڄُهاڼي افغانستان، مجبراسیا اومجبارُا سوری او کائلاباتی تندروں او لیکندرو تاداواں ټوپالولېنه.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

عبدالسلام

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.