×

مُانو ݜ او لومبړو


یک مُانو ݜی یک ځواڼ لومبړی دوتالی لابانی یُاں مه توټی کوکوړی دومی. لومبړی باندبیلی خو تُانو کوششی دی پوکی خلاص تیلی له ڄاڼ افغانستان ڄاڼې منیلا دمیجیلو اوچلوکودستوری سی تعلق لرینی له جیتکو ݜچی آکسه بیجیلی کتابُا قطار هینی یُاں افغان لیکندارو ادریس شاه واسیطی لیکان ګونونڼې ڄُهاڼی معلومُاتی او فیکیری او پویه چټوبیېلي شچی برابر بیلینی یاﮞ نینی مشکلُتو او حرکتو اوژوپائلاموشکڼیی ݜینکړه پرتیلا پانتی پشووانو لی ځواڼ لومبړی ڄُهاڼ لاوﮞ ݜچی کړاو تارتی کامیابُا زیری دیلو هینو اوتې بووانو کاری کاری ننُا دیُاں کرام ګینُیو تُانو موشکیڼی فانتُا ݜینکړه پرتیئ.ساوجياوجي

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

گلاب شاه مسلم

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.