×

تُاوتهندری فُاطيمُا او خیمو


له لاوں ݜچی ڄهاڼا نوومو کتاب هینو يُاں افغان لیکندری ادریس شاه یی کڼُا ګیری منیلو بیلونو .لا ڄهاڼی فاطمُايې جوند تسي واڼُا یُاں ښکُارو بلاوں ګا ݜی پۍ جېنېلي تُاو تهيليني. تسي سفر، تی مراکشا تهی مدیتراڼو، اومصر، ترک ییاوپتونا چينی ټی فیدُالی. چینی سی پروجیلي يُاں تسی مشکلُت اوسمی بلاوه تسي جوندُا ارماڼوټی فید لیُ نه ڄهنُان بېلُحیصو هينو .ځواڼ منندری تهي بوانی يُاں تانو جوندي سي شریک تهي يې، اوتانوئ ټی مشکلُتُا، چانسی اواخیری خوشالاں پویه اښکُاروتهي يې. لانتیئ له ڄهُاڼ لاوں ټی کاری بلډانی بوړیلی بو تُانو ادبیُاتو ټی ترقي د يې، لوغُاتُاں اومنیلاں بېلي چُانس برابر تهېني.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

عبدالسلام

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.