×

فال لیدونکی ترور


دا کتاب به لوستونکی قدم پر قدم د رڼا په لور بیایی او دا ورښایی چی سپین والی پر تور والی او سوله پر جنګ همیشه بریالی دهږ

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

Resource Level

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.