×

پاولينه او د هغې پشکې


وه نه وه د تورو غرونو شاته په يوه زړه کوډله کې يوه ښکلې نجلې وه چې نوم یې پاولينه و.

پاولينه ډيره مینه ناکه نجلې وه. د پاولينې پلار او مور په ماشومتوب کې مړه شوي ول، هغې اوس پاولینې یواځې ژوند کوو. خو يواځي هم نه وه ځکه چې دې څو دانې ښکلې ښکلې پيشوګانې ساتلې وې. خپلو پیشو ګانو ته به یې سندرې ويلي، لوپې یه یې ورسره کولې او ژوند یې په خندا او خوشحالۍ سره تېروو.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.