×

د مرغآوۍ بد رنګه چورګوړی


دا ښکلی داستان د یو چورګوړی په باره کی لیکل شوی ده چی څنګه ژوند کوی.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

Resource Level

License

په اجازې سره بیا ځلی تولید شو

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.