×

ادیسن


 ادیسن یک دانشمند امریکای که با اختراع برق جهانیان را با دنیایی جدید آشنا ساخت. دراین مطلب شما با شخصیت ادیسن معرفی می شوید. 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.