×

کی مرا کمک می‌کند؟


ناهید مکتب می‌رود. چی فکر می‌کنید، او را در درس‌هایش در خانه کی کمک می‌کند؟ سطح خوانش این کتاب ۱ است و برای کودکانی در نظر گرفته شده است که واژه‌های آشنا را تشخیص می‌دهند و سایر واژه‌ها را با کمک دیگران می‌خوانند.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

جمعی از اطفال کتابخوان کمبودیا

Translator

کتاب‌خانه درخت دانش

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.