×

ستر ساینسپوهان


دا کتاب، چې زاهد خلیلی لیکلی او ژباړلی، د نړۍ د سترو ساینسپوهانو د ژوند او د هغوی د کارونو په اړه معلومات وړاندې کوي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

زاهد خلیلی

Translator

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.