×

کمپیوټر هارډویر


دا کتاب، چې شمس الدین الفت لیکلی، د کمپیوټر هارډویر په اړه دی او د کمپیوټر ساینس پوهنځي د زده کړیالانو لپاره یو مهم سرچینه ده. دا کتاب د کمپیوټر هارډویر د مختلفو برخو، د هغوی د کارولو څرنګوالی، او د کمپیوټري سیستمونو د جوړښت په اړه معلومات وړاندې کوي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

شمس الدین الفت

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.