×

د کمپیوټري شبکې فزیکي جوړښت


دا کتاب، چې شمس الرحمن رشیدی ترتیب کړی دې، د کمپیوټري شبکو د فزیکي جوړښت په اړه دی. دا د کمپیوټر ساینس پوهنځي د زده کړیالانو لپاره یو مهم سرچینه ده او د شبکې د جوړښت، د شبکې وسایلو، او د شبکې میډیا په اړه معلومات وړاندې کوي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

شمس الرحمن رشیدی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.