×

مور ته ډالۍ غږیز/ تصویری


دا کیسه د ډونا په هکله دې، ډونا غواړی د خپل مور د زیږیدنې ورځې لپاره ورټه يوه ډیړه ښکلۍ دالۍ ورکړي، خو له ډونا څخه ډالۍ په لاره ورک کیږي، اوس نو به ډونا خپل مور ته څه د ډالۍ په توګه ورکوي؟ دا کیسه د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبی ته ژبارل شوی دې. 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

سمر الوکیل

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.