×

ملګري غږیز/ تصویری


دا کتاب د عمر او د هغه د څلور ملګري په هکله دی، د دي کتاب لوستلو سره و مومئ چې عمر او د هغه ملګري څرنګه یو بل سره لوبې کوي. دا کتاب محب الرحمن محب پښتو ژبې ته ژباړلئ دي.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

زیمبیلي ډالمیني، هېلنګیوی زونډي

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.