×

دوه موږکان غږیز/ تصویری


ﯾوه ورځ، ﯾوه رښتنی ﻣوږک د ﮐﻣﭘﯾوټر ﻣوږک وﻟﯾد. ﻧﺎڅاﭘﮫ د ﮐور ﭘﯾﺷو را څرګنده ﺷوه او ﻏوښتل ﯾﯥ رښتنی ﻣوږک وﻧﯾﺳﻲ. بیا څه وﺷول؟ دا د دوﯾﻣﯥ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ اﺷﻧﺎ ﮐﻠﯾﻣﯥ درک ﮐوﻻی ﺷﻲ او ﻧوې ﮐﻠﯾﻣﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

آرنو کیرتي ګامیج

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.