×

راځه چې والوځو غږیز/ تصویری


راځه چې والوځو، دا کتاب ماشومانو ته ښیي چې څوک الوتلی شي اوڅوک نشي الوتلی. دا د لومړۍ سویې کتاب دې هغه ماشومانو لپاره چې غواړی لوست پیل کړی.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

د کمبودیا ټول لوستونکي ماشومان

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.