×

د لیلا پروژه غږیز/ تصویری


دا د لیلا کیسه ده چې غواړي د خپل نیکه په څیر ګټور کار وکړي او ځمکه له تودوخې څخه وژغوري، تاسو څه فکر کوئ چې لیلا به دا کار څنګه وکړي؟ دا کیسه د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبې ته ژبارل شوئ دې.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

ابی الالوش

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.