×

د کب ماموریت غږیز/ تصویری


د کب ښوونځی ﯾو ﻣﺎﻣوریت ﻟري چې د خپل کور کثافات ﭘﺎک ﮐړي. هغوی ګډ ﮐﺎر ﮐوي چې انساﻧﺎن دې ﺗﮫ اړ ﮐړي ﭼﯥ اوﺑﮫ ﭘﺎﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ. آﯾﺎ ﻓﮑر ﮐوئ اﻧﺳﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﯥ وﻣﻧﻲ؟ دا د دریمې سویې کتاب دې هغه ماشومانو لپاره چې لوست ته چمتو دې.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

احمد مشفقا نازنین

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.