×

رنګونه غږیز/ تصویری


سپین ییږ له رنګونو سره ډیره مینه لري او هرکله چې نوي رنګونه وویني پر هغوی میینېږي. راځئ دې کتاب کې له هغه سره یو ځای د رنګونو نړۍ و پلورو. دا د لومړۍ کچې ماشومانو کتاب دې چې غواړی لوستل پیل کړي.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

پریانکا

Translator

شیر خان شهیر

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.