×

درې کوچني پیشنګوري غږیز/ تصویری


درې ﮐوﭼﻧﻲ پیشنګوري ﻟﮫ ﯾوه ګاوﻧډي ﺳﭘﻲ څخه ووﭔرﭔږي. ھﻐﮫ ﭘﮫ رښتیا ﺳره ﻏواړي ورﺳره ﻟوﺑﯥ وﮐړي، ﺧو ﮐﻠﮫ ﯾﯥ ﭼﯥ ګوري ﺗرې ځغلي! ﺗﺎسو څه ﻓﮑر ﮐوئ ﭼﯥ ھﻐوی ولی وﭔرﭔږي؟ دا د ﻟوﻣړۍ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ ﻏواړي ﻟوﺳت ﭘﯾل ﮐړي، او د محمد ناصر صدیقی له خوا پښتو ژبی ته ژبارل شوئ دې.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

چوچینت

Translator

محمد ناصر صدیقی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.