×

د کوچینۍ بیزو ورکې کیلې غږیز/ تصویرید ﮐوچنۍ بیزو ﮐور ﺗل ګډوډ وي. ﮐوچنۍ بیزو ﯾوه ورځ ډﭔره وږې ﮐﭔږي، ﺧو ﮐور ﯾﯥ دوﻣره ګډوډ دی ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﺧﭘﻠﯥ ﻧﮫ ﺷﻲ ﻣوﻧدﻟﯽ ﭼﯥ وﯾﯥ ﺧوري! د  ځنګله ﻟﮫ ﻧورو ﺣﯾواﻧﺎﺗو ﭘوښتي ﮐﮫ ﯾﯥ د ھﻐﮫ ﮐﭔﻠﯥ ﻟﯾدﻟﻲ. ﻓﮑر ﮐوی ﭼﯥ ﻧور ﺣﯾواﻧﺎت ﻟﮫ ﮐوچنۍ بیزو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ ﮐﭔﻠﯥ ﭘﯾدا ﮐړي؟ دا د دوﯾﻣﯥ ﮐﭼﯥ ﮐﺗﺎب دی. دا ﮐﺗﺎب د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ آﺷﻧﺎ ﮐﻠﯾﻣﯥ ﺗﺷﺧﯾﺻوﻟﯽ ﺷﻲ او ﻧوې ﮐﻠﻣﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

لانک لیپسوچیټا

Translator

شیر خان شهیر

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.