×

د کوچني میږي لوی پلان غږیز/ تصویری


 دا د یوې کوچیني مېږي کیسه ده چې له مطالعې سره ډېره لېوالتیا لري، خو نور ملګري یې ملنډې وهي، آیا دا وړه مېږي به وکولای شي چې نور د مطالعې په ارزښت پوه کړی؟ دا کیسه محمد بشیر غفارزی پشتو ژبی ته ژباړلی ده.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

کنډیس ډینګوال، سټیون مکیمی، او تیلري سټوپ

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.