×

د زیږیدنې ورځې چاکلیت غږیز/ تصویری


دا کیسه د زیږیدنې ورځې چاکلیت په اړه دې، ﻣﻘدﺳﮫ ﻏواړي ﺧﭘﻠﯥ ملګرې ﺗﮫ د ھﻐﯥ د زﭔږﭔدﻧﯥ ورځې د ډالۍ ﭘﮫ ﺗوګه ﭼﺎﮐﻠﭔټ ورﮐړي. ﺧو ﭘﮫ ﮐورنۍ ﮐﯥ ﯾﯥ هېڅ څوک ﭼﻣﺗو ﻧﮫ دي ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ورﺳره وړﮐﻲ! ﻣﻘدﺳﮫ ﻧوي ﭘﻼن ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري. آﯾﺎ د ھﻐﯥ ﻧوی ﻧظر ﮐوﻻی ﺷﻲ دوﮐﺎﻧدار دې ﺗﮫ اړ ﮐړي ﭼﯥ د زﭔږﭔدﻧﯥ ورځې ﭼﺎﮐﻠﭔټ ورﮐړي؟ دا د دوﯾﻣﯥ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ اﺷﻧﺎ ﮐﻠﯾﻣﯥ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ او ﻧوې ﮐﻠﯾﻣﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﯥ ﺳره ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

طارق منظور

Translator

محمد ناصر صدیقی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.