×

د بوډۍ ټال اووه رنګونه غږیز/ تصویری


د بوډۍ ټال اووه رنګونه لري، د دې کتاب په لوستلو به ماشومان د بوډۍ ټال اووه رنګونه و پیژني او و به شي کړای خپل چاپریال کې د بیلابیل رنګونو توپیر پوه شي. دا د لومړنۍ کچې کتاب دې.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

کرین اچیسا

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.