×

د آدم لوبټکه غږیز/ تصویری


دا د ادم او د هغه د سفرونو کیسه ده، ادم یو هلک و چې د کارنامو کیسې ساعت کې یې د ویلو لپاره هیڅ کیسه نه درلوده تر هغه ورځې پورې چې د هغه نوی لوبټکی ورک شو. ایا ادم خپل لوبټکی پیدا کوی او که نه؟ دا کیسه ایمان حمدی لیکلئ دې.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

ایمان حمدی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.