×

خولۍ پلورونکی غږیز/ تصویری


د ﯾوې اوږدې ﮐﺎري ورځې ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺧولۍ ﭘﻠوروﻧﮑﯽ ﺗر ﯾوې وﻧﯥ ﻻﻧدې دﻣﮫ ﮐوي. ھﻐﮫ ﻟﮫ دې ﻧﮫ دی ﺧﺑر ﭼﯥ د دې وﻧﯥ ﭘﮫ ښاﺧوﻧو ﮐﯥ د ﺑﯾزو ګاﻧو ﯾوه ﮐورنۍ ژوﻧد ﮐوي. ﺑﯾزوګاﻧﯥ ﭼﯥ د ﺗل ﭘﮫ ﭔر ﮐﻧﺟﮑﺎوې وې، ﻟﮫ وﻧﯥ راښکته ﮐﭔږي او د ﺧولۍ ﭘﻠوروﻧﮑﻲ ﻟﮫ ﺻﻧدوق څخه ټوﻟﯥ ﺧولۍ اﺧﻠﻲ. ﻟﮫ ﺧولۍ ﭘﻠوروﻧﮑﻲ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺑﯾزوګاﻧو څخه ﭘﮫ ﭼل ﺧﭘﻠﯥ ﺧولۍ ﺑﭔرﺗﮫ واﺧﻠﻲ.  دا د دوﯾﻣﯥ ﮐﭼﯥ ﮐﺗﺎب دی. د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ آﺷﻧﺎ ﮐﻠﻣﯥ ﭘﭔژﻧﻲ او ﻧوې ﮐﻠﻣﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

شنون ډیویډ

Translator

اﻧﻧﺗﺎ ﭘرﺳﺎد واګلې

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.