×

خاوره غږیز/ تصویری


دا کتاب د خاوری د ارزښت په اړه دې، او د هفه ماشومانو لپاره لیکل شوئ دې چې کولای ښی په لومړۍ سویي آسانه کلمات ولولي، او دا کتاب د محب الرحمن محب له خوا پښتو ژبی ته اړول شوئ دي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

شنون ډیویډ

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.