×

په زړه پورې کیسه‎ غږیز/ تصویری


دا د سلیم کیسه دې، ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د سلیم  ﮐورنۍ ﭘﮫ پټیو ﮐﯥ ﺟوار ﮐري، ھﻐﮫ د ﺟوارو ﺧﭘل ﺗﺧم ﮐري. سلیم ھره ورځ د ﺧﭘل ﮐرل ﺷوي ﺗﺧم ﭘﺎﻟﻧﮫ ﮐوي او اوﺑﮫ ورﮐوي، ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﻟﻣر ور رﺳﯾږي، ﻟﮫ ﻣرﻏﺎﻧو او ھرزه ﺑوټو ﯾﯥ ﺳﺎﺗﻲ، او آن د ھﻐﮫ ﻟﭘﺎره ﻟوﺳت ﮐوي. دا کتاب محمد بشیر غفارزی پښتو ژبې اړولې دې.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

علیشاه بیرګر

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.