×

پالپونکه غږیز/ تصویری


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دا کتاب د دوه ﻣﺎﺷوﻣﺎن په اړه دې چه ﻟﮫ ښوونځی څخه ﮐورﺗﮫ د راﺗﻠو ﭘر ﻣﮭﺎل ﯾوه ﭘﺎﻟﭘوﻧﮑﮫ ﭘﯾدا ﮐوي. دا د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړنۍ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ ﻏواړي ﻟوﺳت ﭘﯾل ﮐړي. دا کتاب د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبی ته اړول شوې دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

سټیفیني وي

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.