×

بورا او مرغه غږیز/ تصویری


څوک ﮐوﭼﻧﻲ دي؟ څوک ﻟوی دي؟ څوک ﺗر ټولو واړه دي؟ څوک تر ټولو لوی دي؟ د دې کتاب ژباړونکی محب الرحمن محب دې. دا د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره اړﯾن ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ اﺳﺎﻧﮫ ﮐﻠﯾﻣﯥ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

د کمبودیا ټول لوستونکي ماشومان

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.