×

د شګوڼ لپاره جامې غږیز/ تصویری


دا کتاب د ښګون جامې په اړه دې، ﮐورو ﺷﮑوڼ ﻟﮫ ګیټوم ﺧﭘل ﺗﺎرﮐﺷﯥ ملګرې څخه ﻏواړي ﭼﯥ د ھﻐﮫ د ﻧوي ﮐﺎل ﻟﭘﺎره ښکلې ﺟﺎﻣﯥ ﺟوړې ﮐړي. ګیټوم هڅه ﮐوي، خو څرنګه داﺳﯥ ﯾو ﺣﯾوان ﺗﮫ ﺟﺎﻣﯥ ﺟوړې ﮐړي ﭼﯥ اﻏزي ﻟري؟ دا د دوﯾﻣﯥ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ اﺷﻧﺎ ﮐﻠﯾﻣﯥ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ او ﻧوې ﮐﻠﯾﻣﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﯥ ﺳره ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ. دا کتاب د محمد ناصر صدیقی له خوا پښتو ته ژباړل شوئ دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

چامی ایریشا

Translator

محمد ناصر صدیقی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.