×

یادداشت‌های عَلَم (جلد سوم ۱۳۵۲ خورشیدی)


کتاب خاطرات علم که با عنوان اصلی یادداشت های علم منتشر شده شامل یادداشت های امیر اسدالله عَلَم، یکی از مهم ترین چهره های سیاسی دوران محمدرضا شاه پهلوی، وزیر دربار از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ و نخست وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ بوده است.  کتاب یادداشت های علم که تا کنون هفت جلد از آن به فارسی منتشر شده، در دو جلد نیز به طور خلاصه به انگلیسی منتشر شده است. در اینجا جلد سوم را می‌خوانید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

امیر اسد‌الله علم

Translator

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.