×

قِصِه باچِه نِیمه (هزاره‌گی)


ازی که ملِکه نَتَنِست هدایتهای ره که عارِفِ دانا دَز شی دَده بُود عملی کُنه، ملکِه هیچ هیچ یگ باچِه نِیم دَ دُنیا اَوُرد. اِی که اِی قِصه چی رقم رُخ دَد و شاهزاده نِیم چی رقم تَکمِیل شُد، قصِه اَسته که کَلوتر از هزار سال دَ افغانستان نسل اندر نسل نقل شُده. اِی قِصه دَ اِینجی خاص بَلدِه بچکِیچای ریزه دَ وسِیلِه نوِشته کُنِندِه افغانی دَ نامِ اِدریس شاه نوِشته شُده. اِدریس شاه دَ دَورونِ سی سال قِصه های مردُمی ره از منبع های گُفتاری و نوِشتاری از تمامِ افغانستان و منطقه های گِرد-و-برِ افغانستان جَم آوری کده.

قِصِه باچِه نِیمه (هزاره‌گی). نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.