×

خُرُونِ مسقره (هزاره‌گی)


خُرُونِ مسقره یگ قِصِه جالِب دَ بارِه یگ خُرُو اَسته که رقمِ مو و شُمو ادَلی توره گُفتونه یاد مِیگِیره۔ اَمی قِصه از جُملِه صد ها قِصِه قدِیمی اَسته که اِدرِیس شاه از منبع های نوشتاری و گُفتاری از سر تا سرِ اَمزی وطن جمع آوری کده۔ کَلوتَر از هزار سال اَمی قِصه بچکِیچای جوان ره سرگرم کده و دَز وا قُدرت دَده که گُمان های خُو ره بِسَنجه و مُستقِلانه دَ بارِه شی فِکر کُنه۔

خُرُونِ مسقره (هزاره‌گی). نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.