×

خُدا حافِظی یگ بیگنه (هزاره‌گی)


اِی یگ قِصِه کَلو قدِیمی اَسته، یگ قِصِه که مردُم ره دَ سراسرِ دُنیا بَلدِه صد ها سال سرگرم کده. یگ مَردگِ بیگنه بَلدِه مُلاقاتِ یگ خاتُو و شُوی جوان موره و بعد ازُو بَلدِه مُلاقاتِ یگ مَردگِ دَولتمَند. نتِیجِه مُلاقات های ازُو خیلی فرق دَره و مِیتَنه دَ خانِنده دَ بارِه خاصیَتِ بَخشِیدو و بَخشِش گِرِفتو یگو دَرس یاد بِدیه. امی قِصه دَ افغانستان گُفته شُده و بَلدِه نسلِ جوان دَ وسِیلِه پَلوَشه بَزگر سلام قِصه گوی و معلم افغان بازگویی شُده و دَ وسِیلِه ماری لافرانس بَرِندِه جایزِه رسامی، رسامی شُده.

خُدا حافِظی یگ بیگنه (هزاره‌گی). نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.