×

مَردگ و روباه (هزاره‌گی)


مَردگ و روباه (هزاره‌گی). یگ مَردگ یگ روباهِ جوان ره بازی دَده بَلدِه شی اِی باوَر ره مِیدیه که دَزُو یگ خُرُو مِیدیه، لیکِن روباه دَ دام موفته۔ اوخته روباه دَ وَسِیلِه هُوشیاری و کوشِش خُو کامیاب مُوشه که دُوتا کنه۔ اَمی قِصه که دَ رسم و رواجِ مُتعبر و قدِیمی قِصّه گویی مو تعلُق دَره، دَ عِنوانِ یگی از سِلسِلِه کِتاب های عکسدار بَلدِه بچکِیچا دَ اِینجی پیشکش شُده که دَ وسِیلِه یگ نوِشته کُنِنده و معلمِ افغانی دَ نامِ اِدرِیس شاه بازگویی شُده۔ امی قِصّه ها بَلدِه ازی جور شُده که مهارتِ فِکر کدو و پَی بُردو ره رُشد بِدیه۔ قِصِه روباه راه های حلِ مُشکِلات و سختی ها ره پیشنِهاد مُونه که مِیتنه بچکِیچا ره تشوِیق کُنه تا دَ برابرِ امزُو رقم سختی ها ایسته شُنه و دَ سرِ ازوا زور شُنه۔

مَردگ و روباه (هزاره‌گی). نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.