×

شیری که رُوی خُو ره د آو دِید (هزاره‌گی)


شیری که رُوی خُو ره د آو دِید. قِصِه شیرِ دلیر و رفِیقونِ جنگل شی بچکِیچا ره بَلدِه قرنهای کَلو سرگرم نِگاه کده و تعلِیم دَده. اِی قِصه مِیتَنه بَلدِه ازوا دَرس های ره یاد بِدیه که اُونا بِتَنه دَ بَلِه ترس های غَیرِ منطقی زور شُنه، ترسهای که اکثرِ وخت ها سَبب شی رفتارها و واقعه های اَسته که اُونا شاید هنوز پَی نَموفته. مجموعه نوِشته های گُفتاری و نوِشتاری شَرقی اِدرِیس شاه قِصه های 􀄊آموزندِه تَصوفی ره دَ عِنوانِ موادِ تعلِیمی اساس گذاری کده. نُسخِه اصلی امزی قِصه دَ وَسِیلِه شاعرِ تَصوفی قرنِ سیزده جلالدینِ رُومی گُفته شُده.

 

شیری که رُوی خُو ره د آو دِید (هزاره‌گی). نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.