×

فاطمِه ریشِنده و خَیمه (هزاره‌گی)


اِی نُهمِین کِتابِ قِصه های عامیانه اَسته که دَ وسِیلِه اِدرِیس شاه نوِشته کُنِندِه افغانی نوِشته شُده. دَ اِی قِصه معلُوم مُوشه که زِندگی فاطمه دَ وسِیلِه بَدبختی ها محاصِره شُده. سفرِ فاطمه اُو ره از مراکش دَ مدیترانه، مِصر، تُرکی و �آخِر دَ چِین مُبره. دَ چِین اُو مُوفامه که چِیزی که بَلدِه شی دَ شُروع واقعه های بَدبختی معلُوم مُوشُد، وسِیلِه محکم بَلدِه پُوره شُدونِ �آرزوهای شی بُود. خانِنده های جوان مِیتَنه که اِی قِصه ره دَ زِندگی های خودون خُو رَبط بِدیه و معنای غَوُجترِ بَدبختی، فرصت و خوشی ره که �آخِر دَ دِست مییه پَی بُبره. اِی قِصه اَمچُنان بَلدِه بچکِیچا بِهترِین فرصت ره �آماده مُونه که اُونا لُغت ها ره یاد بِگِیره و سطحِ سواد خُو ره باله بُبره تا بِتَنه قدرِ کِتاب ها و نوِشته های خُوب ره بِدَنه.

فاطمِه ریشِنده و خَیمه (هزاره‌گی). نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.