×

خا تُونِ دیغو (هزاره‌گی)


قِصِه خاتُونِ دیغو و اِی که اُو چطور سیو ره از شِکافِ زِمی پَس دَ دِست خ ا تُونِ دیغو اَوُرد، یگی از بسیاری قِصه های تصوفی بَلدِه بَچکِیچا اَسته. اِی قِصه ها بَلدِه کَلوتَر از هزارها سال بَچکِیچای ریزه ره که دَ مجلسِ قِصه خانی امی رقم قِصه ها جَم شُده، سرگرم نِگاه کده و دَ عینِ وخت دَرس های باارزِش شی ره که دَ بارِه حل کدو و پَی بُردونِ مُشکلات اَسته امُو بَچکِیچا یاد گِرفته. اِی یگی از صد ها قِصِه قدِیمی اَسته که دَ وَسِیلِه یگ نوِشته کُنِنده و آگاهی دِهندِه افغانی دَ نامِ اِدرِیس شاه از منبع های گُفتاری و نوِشتاری از سراسر افغانستان و آسیای مرکزی و شرقِ میانه جَم آوری شُده.

خا تُونِ دیغو (هزاره‌گی). نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.